Bij het boeken van een reportage bij Rj Fotografie gaat de klant automatisch akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder bepaald.
Foto’s gemaakt door Rj Fotografie mogen ten allen tijden gepubliceerd worden op website, blog en sociale media en/of in drukwerk. Indien je dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan voor de reportage op de hoogte te brengen.
Wanneer de uitvoering van de opdracht ingevolge overmacht niet te realiseren is, is Rj Fotografie gerechtigd om de opdracht te beëindigen. In dit geval is de wederpartij gehouden Rj Fotografie te vergoeden voor het reeds verrichte werk. Rj Fotografie is onder geen enkel beding gehouden tot het betalen van enige schadeloosstelling aan de wederpartij.
Rj Fotografie is niet aansprakelijk voor het bekomen van het akkoord van de houders van de auteursrechten, naburige rechten, afbeeldingrechten, merkenrechten, wier werken, prestaties, afbeeldingen of merken afgebeeld zijn op het materiaal en nodig zijn voor het gebruik van het foto- en ander beeldmateriaal en ook niet om de daarmee gepaarde kosten te betalen. Deze bedragen zijn niet inbegrepen in het honorarium. Desgevallend zal de opdrachtgever Rj Fotografie vrijwaren voor elke aanspraak die deze houders laten gelden lastens Rj Fotografie ingevolge de exploitatie van het foto-en ander beeldmateriaal door de opdrachtgever.
Rj Fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of prints die niet door de fotograaf geleverd zijn.
Een fotoreportage van Rj Fotografie wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De klant heeft enkel een gebruiksrecht dat inbegrepen zit in de prijs. De foto's blijven echter eigendom van de fotograaf. Bij aanschaf van de bestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media. Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Rj Fotografie.
Binnen max. 4 weken (behoudens onvoorziene omstandigheden) ontvangt de klant de foto’s in een online galerij. De foto’s dewelke niet werden aangekocht door de klant mogen op geen enkele manier gebruikt worden.
De online galerij kan na 6 maanden door de fotograaf naar goeddunken verwijderd worden.
Het geleverde aantal foto's varieert naar gelang de duur van de sessie en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf precies vastgelegd worden.
De foto's worden geleverd in jpg formaat, en mogen niet verder bewerkt worden met filters of andere.
De foto’s worden geleverd zonder watermerk en op hoge resolutie. Ze mogen gebruikt worden op sociale media, maar enkel mits vermelding van de fotograaf. Bij niet naleven hiervan worden de auteursrechten van de fotograaf geschonden.
Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden. 
Een fotosessie wordt betaald in twee delen. Bij boeking betaal je een niet te retourneren voorschot. De datum is pas definitief gereserveerd na betaling van het voorschot. Bij annulatie van de sessie kan dit voorschot gebruikt worden voor een herboeking. Het voorschot wordt in geen geval terugbetaald. Een sessie annuleren kan tot 72 uur op voorhand. In geval van laattijdige annulatie wordt bovenop het voorschot een extra kost aangerekend omdat de vrijgehouden plaats niet meer ingevuld kan worden. Deze kost betreft 35% van de prijs bij een standaard reportage en 50% van het de prijs indien het een huwelijkssessie betreft. Uitgezonderd zijn de gevallen van overmacht zoals ziekte.
De klant kan een fotosessie eenmalig en zonder meerkost uitstellen met maximum 60 dagen met behoud van de oorspronkelijke prijzen en algemene voorwaarden die geldig waren bij de oorspronkelijke boeking. Dit geldt onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de fotograaf op een latere datum. In geval van een uitstel van meer dan 60 dagen, worden de meest recente prijzen en voorwaarden toegepast.
De foto's worden pas bewerkt en de galerij met foto's wordt pas openbaar gemaakt nadat het volledige bedrag van de fotosessie betaald is. De facturen van de fotograaf zijn te betalen binnen 10 dagen na factuurdatum. Indien de factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, volgt er een ingebrekestelling en is er over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voor ieder aangetekend schrijven zal een administratieve kost van 30 euro aangerekend worden. Indien de sessie niet volledig betaald is binnen 30 dagen, worden de foto's gearchiveerd en kunnen ze enkel nog verkregen worden mits een toeslag van 200 euro + betaling van de reportage.
Indien er gekozen wordt voor een pakket van meerdere reportages, dient de volledige pakketprijs betaald te worden na afloop van de eerste reportage en voor ontvangst van de bijhorende foto’s.
De fotograaf behoudt het recht de sessie te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding vanwege de klant werd voldaan.
Indien de klant niet komt opdagen voor een sessie, zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.
Bij de boeking wordt een uur afgesproken. Indien de klant laattijdig verschijnt op de afspraak, kan niet gegarandeerd worden dat de fotoreportage de afgesproken tijdsduur behoudt daar het mogelijk is dat er nog andere reportages nadien plaatsvinden. Dit geldt tenzij anders overeengekomen met de fotograaf.
De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.
Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna kan de bon enkel nog gebruikt worden na uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de fotograaf, maar zullen niettemin de mogelijks gewijzigde prijzen van toepassing zijn. Indien er op de geschenkbon een waarde wordt vermeld, zal een eventueel overschot niet terugbetaald worden.
Bij verzending van bestellingen per post is Rj Fotografie niet aansprakelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.
Rj Fotografie is niet aansprakelijk voor schade geleden tijdens een reportage, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf.
De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade die het gevolg is van enig gebruik of prestatie van de diensten. Bij directe schade is de aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding die door de klant werd betaald voor de dienst die de schade heeft veroorzaakt.
De fotograaf kan in geen enkel geval worden aangesproken voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden etc. van de klant tijdens de fotosessie.
De fotograaf kan in geen enkel geval worden aangesproken voor het verlies en/of beschadiging van eigendommen van de klant voor, tijdens of na de fotosessie.

Algemene voorwaarden